เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week8


Understanding  Goal : เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกซื้ออาหาร รวมทั้งยังสามารถอธิบายเกี่ยวกับเครื่องต่างๆที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
(29 มิ.ย -3 ก.ค 58)
โจทย์ : การเลือกซื้อ
Key Questions :
- นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้ออาหารอย่างไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าเครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. เกี่ยวข้องกับอาหารที่เราเลือกซื้อมารับประทานอย่างไร
- ทำไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มีกฎหมายจะทำอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Round Robin : วิธีการเลือกซื้ออาหาร
Show and Share : นำเสนอ นิทาน เรื่องการเลือกซื้ออาหาร
Wall Thinking: ภาพสัญลักษณ์ อย.
และ มอก.
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- ผลิตภัณฑ์ที่มี เครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก.
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
 นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้ออาหารอย่างไรบ้าง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการวิธีการเลือกซื้ออาหาร
- จากนั้นครูกระตุ้นการคิดต่อว่า นักเรียนคิดว่าเครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. มีความเกี่ยวข้องกับอาหารที่เราเลือกซื้อมารับประทานอย่างไร ( ครูนำผลิตภัณฑ์มาให้นักเรียนดู )
ใช้
- เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการการเลือกซื้ออาหารผ่าน การบรรยาย
- นักเรียนนำผลิตภัณฑ์มาจากบ้าน (การบ้าน)
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
- นำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนมา มาทบทวนความเข้าใจเรื่องเครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก.
- จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มีกฎหมายจะทำอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละคนหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆ เพื่อนๆช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่ต่างก่อนทำงาน
ใช้
นิทานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
 นำเสนอผลงานนิทานกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ชิ้นงาน
- นิทาน เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- เขียนบรรยายการเลือกซื้ออาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับ การเลือกซื้ออาหาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
- นำเสนอ นิทาน เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- นำผลิตภัณฑ์มาจากบ้าน
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร รวมถึงเครื่องต่างๆที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
- รู้วิธีการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กระดาษ กรรไกร ต่างๆ
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมาย มอก.ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบ การทำนิทาน เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ นิทาน เรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ชั่วโมงแรกของการเรียนรู้ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้ออาหารได้อย่างไร
  พี่คอร์ด : ซื้อจากร้านค้าครับ
  พี่มิว : ดูฉลากค่ะ
  พี่แพรว : ซื้อในตลาดสดแล้วทำเองค่ะ
  พี่ภูมิ : เซเว่นครับ
  นักเรียนคิดว่าเครื่องหมาย อย. เครื่องหมาย มอก. มีความเกี่ยวข้องกับอาหารที่เราเลือกซื้อมารับประทานอย่างไร
  นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าจากคำถามที่ครูให้ 30 นาที บันทึกข้อมูลที่ได้ลงในสมุด
  เมื่อครบ 30 นาทีนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องเรียน ช่วยกันเพิ่มเติมในส่วนที่คิดแตกต่าง
  เมื่อพูดคุยเสร็จนักเรียนเขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารผ่าน การบรรยาย การบ้านนักเรียนเตรียมผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่สนใจเช่น ซองมาม่า
  กล่องนม ขนมที่ชอบ เป็นต้น
  นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่เตรียมมา เครื่องหมาย อย. มอก. บอกอะไรบ้าง สิ่งที่เราเตรียมมามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
  ทำไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มีกฎหมายจะทำอย่างไร
  พี่คอร์ด : ที่มีกฎหมายเพื่อไม่ให้ทำผิดครับ
  พี่แจ๊บ : ถ้าไม่มีกฎหมายแต่ละคนก็ต้องทำตามใจตนเองครับ
  พี่ออม : ให้ความยุติธรรมกับทั้งสองค่ะ คือผู้จำหน่ายกับผู้บริโภค
  ครูฟ้า : กฎหมายใช้ได้จริงไหม และอะไรที่ใช้ไม่ได้
  ครูยกตัวอย่างการซื้อสิทธิขายเสียง และสินค้าที่รู้ว่าให้โทษต่อผู้บริโภคทำไมยังจำหน่ายได้
  เมื่อพูดคุยเสร็จนักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอย่างไร ส่งผลอย่างไรต่อตัวเรา
  ทุกคนนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ครูช่วยอำนวยการเรียนรู้ผ่านคำถาม คิดเช่นไร ทำไมคิดเช่นนั้น ไม่มีได้ไหม อยากเพิ่มอะไร เพราะเหตุใด
  เมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จนักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านนิทาน พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้ฟัง
  วันศุกร์ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่าน Round Robin ครูช่วยอำนวยการเรียนรู้ผ่านคำถาม เช่น
  1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
  2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
  3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
  4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
  5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
  6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
  เมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จทุกคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ผ่านเทคนิคที่ตนเองสนใจ

  ตอบลบ