เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week6

Understanding  Goal : เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำน้ำยาขนมจีนโดยใช้ต้นทุนต่ำ รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารหลัก 5 หมู่ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
(15-19 มิ.ย 58)
โจทย์ : น้ำยาขนมจีน
Key Questions :
- นักเรียนจะออกแบบ วางแผนกาทำน้ำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางอาหารได้อย่างไรโดยใช้ต้นทุนต่ำ
- น้ำยาขนมจีนมีส่วนผสมอะไรบ้าง แต่ละส่วนให้คุณค่าทางอาหารอย่างไร
- ผักชนิดใดที่กินคู่กับขนมจีนบ้างและผักชนิดนั้นให้คุณค่าทางอาหารอย่างไร
- ทำไมเครื่องเคียงที่รับประทานกับขนมจีนในแต่ละภาคถึงแตกต่างกัน เพราะเหตุใด
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการทำน้ำยาขนมจีน
Show and Share : นำเสนอ Flow chart เรื่องทำน้ำยาขนมจีน
Wall Thinking : ขั้นตอนการทำน้ำยาขนมจีน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
- ผู้รู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- นักเรียนจะทำน้ำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางอาหารได้อย่างไรโดยใช้ต้นทุนต่ำ
- น้ำยาขนมจีนมีส่วนผสมอะไรบ้าง แต่ละส่วนให้คุณค่าทางอาหารอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำน้ำยาขนมจีนและ
สารอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการทำน้ำยาขนมจีนและอาหารหลัก 5 หมู่
ใช้
- สรุปความเข้าใจเรื่องการทำน้ำยาขนมจีน ผ่าน Flow chart
- สรุปความเข้าใจอาหารหลัก 5 หมู่ (เขียนบรรยาย)
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
 - ครูสุ่มนักเรียนนำเสนอ Flow chart เรื่องการทำน้ำยาขนมจีน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะทำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางอาหารได้อย่างไรโดยใช้ต้นทุนต่ำ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
ใช้
 วางแผนการทำน้ำยาขนมจีนที่ไม่ใช้ ไก่ หมู ปลา เป็นส่วนประกอบ

วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- ผักชนิดใดที่กินคู่กับขนมจีนบ้างและผักชนิดนั้นให้คุณค่าทางอาหารอย่างไร
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่รับประทานให้สารอาหารอะไรบ้างแก่ร่างกาย
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง จากนั้นนักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผักและเครื่องเคียงที่รับประทานกับขนมจีนในแต่ละภาค
ใช้
 สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับผักและเครื่องเคียงที่รับประทานกับขนมจีนในแต่ละภาคผ่าน Mind Mapping
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ชิ้นงาน
- เขียนบรรยายอาหารหลัก 5 หมู่
- Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องการทำน้ำยาขนมจีน
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจ ผักและเครื่องเคียง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ออกแบบวางแผนการทำน้ำยาขนมจีน
- ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการทำน้ำยาขนมจีน

ความรู้
- การทำน้ำยาขนมจีนโดยใช้ต้นทุนต่ำ
- สารอาหารหลัก 5 หมู่
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบ วางแผน นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำน้ำยาขนมจีนได้
- สามารถออกแบบวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องเรียนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สี ปากกา ไม้บรรทัด
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาขนมจีน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิธีการนำพืช สัตว์ในชุมชนมาทำน้ำยาขนมจีนในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ การทำน้ำยาขนมจีน ให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาขนมจีนและการตรวจสอบสารอาหารได้
 คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานจนสำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6ของการเรียนรู้วันจันทร์ครูตั้งคำถามนักเรียนจะออกแบบวางแผนการทำน้ำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางอาหารได้อย่างไรโดยใช้ต้นทุนต่ำ
  พี่ตะวัน : ทำเองครับ
  พี่ออม : มีสารอาหารครบค่ะ เช่นโปรตีน
  ครูฟ้า : สารอาหารที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง รู้ได้อย่างไร
  พี่แจ็บ : โปรตีน ไขมัน คาร์โปร์ไฮเดรต วิตามินครับ
  หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนเสร็จนักเรียนได้ค้นหาข้อมูลการทำน้ำยาขนมจีน โดยค้นหาข้อมูลจาก i-pad ข้อมูลที่นักเรียนค้นหาต้องเป็นน้ำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ต้นทุนในการทำต่ำ หลังจากค้นหาข้อมูลเสร็จ ชิ้นงาน สรุปลงใน flow chart สุ่มนำเสนอ
  เช่น น้ำยากระท้อน น้ำยาไก่กะทิ น้ำยาหมู น้ำยาปลาทู รายบุคคลวันอังคาร หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ปรึกษาภายในกลุ่ม หาหัวข้อน้ำยาขนมจีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่ต้นทุนต่ำ โดยไม่ใช้เนื้อไก่ เนื้อหมู ปลา เป็นต้น โดยการใช้ i-pad ครูแจกแผ่นชาร์ต กลุ่มละ 1 แผ่น พร้อมทำลงในแผ่นชาร์ต ตกแต่งให้สวยงาม และนำเสนอเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ชิ้นงานที่นักเรียนได้คือ น้ำยาเห็ดฟาง น้ำยาเห็ดนางฟ้า น้ำยาพริก น้ำยากุ้ง เป็นต้น วันพฤหัสบดี หลังจากนั้นนักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจาก i-pad เรื่องขนมจีนแต่ละภาคในประเทศไทยรับประทานกับผักและเครื่องเคียงชนิดใดบ้าง พร้อมทั้งทำลงใน กระดาษ A4 เป็น Mind Mapping หลังจากทำเสร็จนักเรียนได้แชร์ข้อมูลที่ตัวเองได้ให้กับเพื่อนได้ฟังวันศุกร์นักเรียนได้สรุปสัปดาห์สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ลงในกระดาษ A4 โดยชิ้นงานตามความถนัดหรือสนใจ เช่นการ์ตูนช่อง เขียนบรรยาย flow chart หรือ Mind Mapping เป็นต้น
  กิจกรรมเพิ่มต่อจากสัปดาห์ที่ 5 เส้นขนมจีนรูปแบบใหม่ แบ่งกลุ่มในการเรียนรู้ เช่นโม่แป้ง ตำแป้ง นวดแป้งและบีบเส้นขนมจีน
  กลุ่มที่ไปตำแป้ง และนวดแป้ง สะท้อนว่า แป้งรอบนี้มีความเหนียวมาก ตำแล้วติดครก มีกลิ่นแรงคล้ายกลิ่นเหล้า หรือไวน์
  กลุ่มที่บีบเส้น สะท้อนว่าเส้นที่ได้มีรสเปรี้ยว เส้นมีขนาดเล็กมาก สั้นเท่ากับ 1 ข้อนิ้วมือ

  ตอบลบ