เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week11

Understanding Goal: นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
(20-24
ก.ค 58)
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้
Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยเด็กเส้น” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
Backboard share : ระดมความคิดการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยเด็กเส้น”
Show and Share : นำเสนอการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยเด็กเส้น”
Place met : เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
Round Robin : พูดทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด 1 Quarter และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่) เพื่อตอบคำถาม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อุปกรณ์แสดงละคร
- อุปกรณ์ในการจัดบรรยากาศ

วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
    ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามตลอด 10 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
เชื่อม
    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
    นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด
Mind Mapping
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
    ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยเด็กเส้น”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
    นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยเด็กเส้น” ให้ครูฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Backboard Share
ใช้
    นักเรียนเขียนบทละคร และซ้อมการนำเสนอผลงาน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

ใช้
 นักเรียนซ้อมละคร และการนำเสนอผลงาน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม  สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครู และนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำดีแล้ว และพัฒนาต่อมีอะไรบ้าง ใน Quarter นี้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
นักเรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียน เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยเด็กเส้น” ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อของตนเอง
ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ลงกระดาษ A4
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ละคร
- Place met สิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ
จัดบรรยากาศในห้องเรียน เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้
ซ้อมละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 10 สัปดาห์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถออกแบบวางแผนการแสดงละครสรุปความเข้าใจได้)
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ เค้าโครงละคร และ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)ให้ครูและเพื่อนเข้าใจได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสิ่งที่เรียนได้
คุณลักษณะ
- มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความพยายาม อดทนในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนองานให้สำเร็จ
- กล้าแสดงออก ผ่านละคร

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ในโค้งสุดท้ายของการเรียนรู้ใน Quarter 1 สัปดาห์นี้เด็กๆกระตือรือร้นเตรียมกิจกรรมเพื่อนำเสนอความงอกงามให้พี่ๆน้องๆและผู้ปกครองได้ชม ครูมีโจทย์ให้ว่า เด็กๆมีเวลา 15 นาที ในการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร เด็กๆระดมความคิดผ่าน Backboard share กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้ คือ เป็นละคร ที่รวบรวมฉ่อย ดนตรี ลูกอีสานและPBL เด็กเส้น (ทุกคนได้แสดง) นอกจากเตรียมกิจกรรมแล้วพี่ๆยังได้สะท้อนตนเอง ผ่านการพูดและเขียน เช่น สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอด Quarter ผ่าน Mind Mapping และตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ 12 ข้อ
    เด็กๆเริ่มซ้อมละครและช่วยกันเพิ่มเติม ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง มีความเป็นธรรมชาติ
    รวมทั้งยังได้ตรวจเช็คผลงานและสะท้อนผลงานของตนเอง วันศุกร์ครูและเด็กๆได้พูดคุย สิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และสัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรต่อ จากนั้นแต่ละคนก็ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11

    ตอบลบ