เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week2

Understanding  Goal : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
(18-22
พ.ค 58)
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ให้น่าสนใจและเป็นปัญหาว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
- นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอาหาร(ประเภทเส้น)และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
Think Pair Share : ระดมความคิดเกี่ยวกับชื่อโครงงานและสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ในโครงงานนี้
Backboard Share : ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
Brainstorm  : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
- สี/ปากกาเคมี      
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ให้น่าสนใจและเป็นปัญหาว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอชื่อหน่วย ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- จากนั้นจับคู่แลกเปลี่ยนชื่อโครงงานและเขียนชื่อใหม่ที่ทั้งสองคนพอใจ สุดท้ายนำชื่อโครงงานแต่ละคู่มาระดมความคิดตั้งชื่อโครงงานที่ทุกคนทั้งห้องเห็นด้วยและพอใจ 1 ชื่อ
ใช้
  นักเรียนจับคู่ออกแบบป้ายชื่อโครงงานให้น่าสนใจและสอดคล้องกับโครงงานที่เรียนเพื่อใช้ในการตกแต่งบรรยากาศในชั้นเรียน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นและอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
ใช้
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น (รายบุคคลลงกระดาษ A4)

วันอังคาร 3 ชั่วโมง
เชื่อม
นักเรียนจับคู่ ครูแจกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่แต่ละคนเขียนไว้ให้แต่ละคู่ช่วยกันดู (สิ่งที่เหมือนกันเลือกเพียงข้อเดียว สิ่งที่แตกต่างยกมาทั้งหมด)
ใช้
- นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
- นักเรียนทำสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน เป็น Mind Mapping
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้แต่ละเรื่องมากรุ๊ปเนื้อหาว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มใดเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
นักเรียน ช่วยกันวางแผนการเรียนรู้ลำดับความสำคัญของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
แบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรม ชิ้นงาน แหล่งเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาที่วางแผนไว้ โดยบันทึกแบบร่างลงในกระดาษA3 ผ่านเครื่องมือคิด Brainstorm นำเสนอครูและเพื่อน ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share
ใช้
  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย ต่อจากเมื่อวาน
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นเล็ก)
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นเล็ก)
ทำปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
- ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
- เสนอความคิดเห็นและตกแต่งห้องเรียน
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
ความรู้
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind Mapping (ก่อนเรียน) และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินได้
- ออกแบบตกแต่งห้องเรียนให้สอดคล้องกับโครงงานได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ กรรไกร
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
- จัดหมวดหมู่ปฏิทินรายสัปดาห์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
 คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วย
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนรู้
  นักเรียนได้การบ้านตั้งชื่อหน่วยในวันหยุดที่ผ่านมา ครูจึงใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share ในการตั้งชื่อหน่วยของ Quarter นี้นักเรียนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันทำให้ได้ชื่อหน่วยเร็ว เป็นชื่อที่ทุกคนพอใจและภูมิใจมาก คือ หน่วย เด็กเส้น โดยให้เหตุผลว่า พวกเราเป็นเด็กและเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับเส้น ชอบทานอาหารเส้น จากนั้นครูให้นักเรียนใคร่ครวญว่าตนเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับเส้น อาหารเส้นอะไรบ้าง ถ่ายทอดผ่านการเขียน Mind Mapping และเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียน ในQuarter นี้มีอะไรบ้าง
  ต่อมาเด็กๆวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน จากสิ่งที่ตนเองและเพื่อนอยากเรียนรู้ ผ่าน Backboard Share ร่วมกันขมวดหัวที่อยากเรียน ลำดับความสำคัญ เรื่องที่อยากเรียน จากสัปดาห์ที่ 3 ถึง สัปดาห์ที่10 จับคู่ออกแบบปฏิทิน จากนั้น นำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง ครูและเพื่อนๆช่วยกันเพิ่มเติม ในเรื่องกิจกรรม ชิ้นงาน ภาระงานในแต่ละสัปดาห์ จากที่วางแผ่นไว้ว่าจะได้ทำปฏิทินแผ่นใหญ่ ทำให้เลื่อนเป็นสัปดาห์ถัดไป เพราะ ครูใช้เวลา 1 ชั่วโมงของวิชา PBL ในการพูดคุยเกี่ยวกับ งานค้นคว้าอิสระ
  นักเรียนแบ่งหน้าที่กันทำงาน ทั้งปฏิทินและชื่อหน่วยที่ ต้องติดหน้าห้องเรียน ทุกคนมีหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบจนงานสำเร็จ
  วันศุกร์ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์ ความรู้ใหม่ที่ได้มีอะไรบ้าง ปัญหา/อุปสรรคที่เจอเด็กๆแก้ปัญหาอย่างไร และจะทำอะไรต่อในสัปดาห์หน้า
  ทบทวนเสร็จนักเรียนสรุปสัปดาห์ที่ 2 ผ่านการเขียนบรรยาย

  ตอบลบ