เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week3

Understanding  Goal : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของอาหารประเภทเส้นแต่ละประเทศได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
(25-29 พ.ค 58)
โจทย์ : อาหารประเภทเส้น
Key Questions :
- อาหารประเภทเส้นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
- อาหารประเภทเส้นในต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไร
- อาหารประเภทเส้นที่นักเรียน สนใจคืออะไรและสิ่งที่นักเรียนสนใจมีขั้นตอนการทำอย่างไร
- ขนมจีนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร
Flow chart : ขั้นตอนการทำอาหารประเภทเส้นและการทำเส้นขนมจีน
Mind Mapping :  เกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นในต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไร
Show and Share : นำเสนอ Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
- ผู้รู้
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด อาหารประเภทเส้นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น
- นักเรียนจับคู่ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น นำเสนอสิ่งที่ได้มา เพื่อนแต่ละคู่เสนอเพิ่มเติมในส่วนที่ต่างกัน
ใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น ผ่าน ชาร์ตความรู้
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- อาหารประเภทเส้นในต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไร
- อาหารประเภทเส้นที่นักเรียน สนใจคืออะไรและมีขั้นตอนการทำอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนเขียนอาหารประเภทเส้นที่สนใจ 1 อย่าง ลงในกระดาษครึ่งของครึ่ง A4
- นำไปติดที่บอร์ด จากนั้นทุกคนช่วยกันกรุ๊ปสิ่งที่เหมือนและต่างกัน
- นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารประเภทเส้นที่ตนเองสนใจ
ใช้
- ทำ Mind Mapping อาหารประเภทเส้นที่สนใจ
- เขียนวิเคราะห์อาหารประเภทเส้นในต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไร
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ขนมจีนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร  และมีขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
ใช้
 ทำ Flow chart ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  เส้นขนมจีนมีขั้นตอนการทำอย่างไร
เชื่อม
- ครูสุ่มนักเรียน 2 คนนำเสนอ Flow chart ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน ให้ครูและเพื่อนๆฟัง เพื่อนช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่คิดต่าง
- แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม วางแผนเตรียมทำเส้นขนมจีนในสัปดาห์หน้า
ใช้
  ออกแผน วางแผน การทำงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
-  เตรียมอุปกรณ์ทำเส้นขนมจีน (การบ้าน)
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ชิ้นงาน
- Mind Mapping เกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นที่สนใจ
- Flow chart เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
- ชาร์ตความรู้ อาหารประเภทเส้นทั่วโลก
- การเขียนบรรยายวิเคราะห์อาหารประเภทเส้นในต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- หาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น, ขั้นตอนการทำอาหารประเภทเส้น
- นำเสนอ Flow chart
- เขียนวิเคราะห์อาหารประเภท
เส้นในต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากประเทศไทยอย่างไร
- วางแผน แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ สำหรับทำเส้นขนมจีน
- การบ้าน เตรียมอุปกรณ์ สำหรับทำเส้นขนมจีนในสัปดาห์ที่ 3
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของอาหารประเภทเส้นแต่ละประเทศได้
ทักษะ :
 ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำมาทำเส้นขนมจีนได้
- ออกแบบ วางแผนการทำเส้นขนมจีนได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานและเก็บเข้าที่
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเส้นขนมจีนได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบ วางแผน ทำเส้นขนมจีนได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นได้
คุณลักษณะ
- ส่งงานตรงเวลา
- มีความรับชอบในการเตรียม
อุปกรณ์ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

 1. ต่อจากสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนทำปฏิทินการเรียนรู้ (แผ่นใหญ่) หลังจากทำปฏิทินการเรียนรู้เสร็จ ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นที่รู้จัก
  พี่ภูมิ : ก๋วยเตี๋ยวครับ ผมชอบ ผัดไทก็ชอบครับ
  พี่แม็ค : ขมนจีนครับ
  พี่ตะวัน : ส้มตำนี้ใช่อาหารประเภทไหมครับ
  พี่แพรว : ยำวุ้นเส้นค่ะ
  พี่พุทธ : สปาเกตตี้ครับ
  หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จ นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้น เช่นชื่อ ที่มา นำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง เพื่อนๆช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่คิดแตกต่าง
  วันต่อมา นักเรียนเลือกอาหารประเภทเส้น คนละ 1 อย่างที่ชอบและสนใจ เลือกได้แล้วแต่ละคนก็เริ่มหาข้อมูล เช่น วิธีการทำ วัตถุดิบที่ใช้
  นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง เพื่อนเพิ่มเติม จากนั้นนักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของอาหารประเภทเส้นในไทยและต่างประเทศ
  พี่ออม : ในต่างประเทศอาหารประเภทเส้นจะเน้นที่น้ำซอสแต่ไทยเครื่องปรุงจะรสจัดคะ
  พี่พุทธ : รสชาติที่แตกต่างกันครับ
  พี่มิว : เพิ่มจากพี่พุทธว่า เพราะสภาพอากาศ ทำให้เครื่องปรุงต่างกัน รสชาติเลยต่างกันคะ
  พี่น็อท : ต่างประเภทมีเส้นหลากหลายและไทยนำมาดัดแปลงครับ
  พี่แจ็บ : ประเทศไทยจะนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาผสมกัน คิดขึ้นมาใหม่
  ครูฟ้า : ทำไมที่ประเทศไทยถึงมีอาหารประเภทเส้นของต่างประเทศแทบทุกที่ ไปต้องไปต่างประเทศก็ได้กิน
  พี่กอล์ฟ : มีคนเอามาขายครับ
  พี่ออม : การค้าขาย การนำเข้าคะ
  พี่แพรว : การอพยพของคนต่างประเทศในสมัยก่อนคะ
  พี่แจ๊บ : คนไทยซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
  กิจกรรม สุดท้าย คือ นักเรียนวางแผนการทำเส้นขนมจีน หาข้อมูล ดูคลิปที่ครูเตรียมมา จากนั้นสรุปความเข้าใจการทำเส้นขนมจีน ผ่าน Flow chart
  เริ่มหมักข้าว เตรียมสำหรับสัปดาห์หน้า
  ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์ รวมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมด เช่น ปัญหา การแก้ปัญหา สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นต้น
  ทบทวนเสร็จสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

  ตอบลบ