เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week12

Understanding  Goal : เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ผ่านละครให้คนอื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
12
(27-29 ก.ค 58)
โจทย์ : เผยแพร่ความเข้าใจ
Key Questions :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเปิดบ้านครั้งนี้
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อใน Quarter 2
เครื่องมือคิด :
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเปิดบ้าน
Show and Share : นำเสนอเผยแพร่งาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์แสดงละคร
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ใช้
- ซ้อมนำเสนอผลงาน เช่นละคร / พิธีกร
- จัดฉากเวที
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
เปิดบ้าน นำเสนอผลงาน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเปิดบ้านครั้งนี้
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อใน Quarter 2 (จากการเปิดบ้าน)
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 12
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้
 - ครู นักเรียน และผู้ปกครองเปิดโรงทาน อาหารปะเภทเส้นที่วัด
หนองผะองค์ (วันเข้าพรรษา)
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโรงทานในครั้งนี้ สรุปความเข้าใจผ่าน การ์ตูนช่อง (การบ้านปิด Q1)
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่อง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโรงทาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ละคร
ภาระงาน
- เปิดบ้าน นำเสนอ
ผลงาน
- จัดฉากเวที
- เปิดโรงทาน
ความรู้
เข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ผ่าน ละครได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบ วางแผนการถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องที่เรียน
- จัดฉากเวทีการแสดง
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- ใช้ทรัพยากรในห้องเรียนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ผ้า สีน้ำ ปากกาเคมี
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จาการนำเสนองาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบ การจัดเวที
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอละคร เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในแสดงละคร
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ 1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน หน่วย เด็กเส้น เด็กๆกระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดความงอกงามให้ครู ผู้ปกครอง น้องๆและพี่ๆได้ดู พี่ๆป.6 ได้รับผิดชอบในการจัดฉากเวที แต่ละคนช่วยกันคนละไม้คนมือ เห็นแล้วประทับใจมากคะ วันที่นำเสนอความงอกงามก็มาถึงพี่ๆน้องๆทยอยไปตั้งแถวหน้าเวที ทุกคนหน้าตาอิ่มเอม ผู้ปกครองก็อิ่มเอม รอยยิ้ม เสียงหัวเหราะดูอบอุ่นเป็นกันเอง (แต่ละห้องแสดงความงอกงามได้ยอดเยี่ยมมากคะ)
  หลังจากนำเสนอความงอกงามเสร็จครูฟ้าและเด็กๆร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการนำเสนอความงอกงามและสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อใน Quarter 2 (ทุกคนได้พูดเล่าสะท้อนตนเอง) สังเกตเห็นขณะที่เด็กๆได้ถ่ายทอดทุกคนมองเห็นตนเอง เข้าใจและเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  พี่ออม : สะท้อนตนเองว่า ตนเองพูดได้ช้าลงกว่าทุกปี และจะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆ เห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือความต่อเนื่องของละครคะ ตอนซ้อมพวกเราทำดีมากคะ
  พี่แจ็บ : กลุ่มฉ่อยในละครลืมย้ำกลอนครับ และเสียงของพวกเรายังต้องพัฒนาต่อครับ
  พี่เพลง : หนูกล้าแสดงออกขึ้นมากคะ ช่วงร้องเพลงลืมนิดหน่อยคะ
  พี่เนย : เนยเตรียมชุดมาคะ
  พี่วิวร์ : ได้แสดงเป็นนักเรียนกับคนดูคอนเสิร์ต เตรียมชุดมาคะ
  พี่มิว : หนูยังอายอยู่ค่ะ ตอนซ้อมกันสามคนหนูคิดว่าทำได้ดีมากค่ะ
  และพี่ๆอีกหลายๆคนที่มองเห็นตนเอง ชื่นชมพี่ๆป.6 มากที่รู้ตัวทุกครั้ง
  ครูฟ้าและเด็กๆร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์และเด็กๆแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 12 ในสรุปสัปดาห์จะได้เขียนบอกเล่าเกี่ยวสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อในการนำเสนอละคร

  ตอบลบ