เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week1

Understanding  Goal : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมให้เหตุผลอ้างอิงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
(14 – 15.ค 58)
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Questions :
- เหตุการณ์ที่นักเรียนเสียใจ/ดีใจที่สุดในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ในห้องเรียนของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้เพราะเหตุใด
นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
Round Robin : ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เสียใจ/
ดีใจที่สุดประทับใจ,คลิปและ เรื่องที่อยากเรียน
Card and Chart : เขียนเรื่องที่อยากเรียน
Show and Share :  นำเสนอเรื่องที่อยากเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เส้นชนิดต่างๆในห้องเรียน
- คลิปรายการ อาหารจีนโอชารส
-  คลิปกบนอกกะลา ตอนกบเล่นเส้น
- คลิปรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
- เรื่องเล่าในช่วงปิดเรียนจากครูและนักเรียน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
 ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
เหตุการณ์ที่นักเรียนเสียใจ/ดีใจที่สุดในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ในห้องเรียนของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
นักเรียนดูคลิปรายการ อาหารจีนโอชารส
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนเสียใจ/ดีใจที่สุดในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง บรรยากาศในห้องเรียนและจากคลิปรายการ อาหารจีนโอชารส  ที่ได้ดู นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและคิดอย่างไรจากคลิปที่ได้ดู ผ่านเครื่องมือคิด  Round Robin
ใช้
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากคลิปรายการ อาหารจีนโอชารส
รายบุคคลลงบนกระดาษ A4
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
 นักเรียนดูคลิปกบนอกกะลา ตอนกบเล่นเส้น และคลิปรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรและคิดเห็นอย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้เพราะเหตุใด
เชื่อม
นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนลงในกระดาษครึ่งของครึ่งA4
นำเสนอแลกเปลี่ยนให้ครูและเพื่อนๆฟัง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ต่อว่า นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจและเป็นปัญหาได้อย่างไร  ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
-  ตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจและเป็นปัญหา (การบ้าน)
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้จากคลิปรายการ อาหารจีนโอชารส
เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ดูคลิปและตอบคำถาม
- สำรวจ สังเกต ตั้งคำถาม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในห้องเรียน
- แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
- การบ้าน (ตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจและเป็นปัญหา)
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องที่อยากเรียนต่อตนเองและสิ่งรอบตัวได้
 ทักษะการสื่อสาร
- พูด/สื่อสารเหตุการณ์ที่ตนเองดีใจและเสียใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้
- พูดนำเสนอสิ่งที่ได้จากการดูคลิปและเรื่องที่อยากเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปเพื่อเขียนสรุปความเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้ ห้องสมุดได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 1 ครูกระตุ้นการคิดและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้เรื่อง เส้น ผ่านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ดูคลิป และชักเย่อความคิด ขนมจีนกับก๋วยเตี๋ยว
  เปิดเรียนวันแรกนักเรียนมาถึงโรงเรียนแต่เช้า เสียงเจี้ยวจ้าว สนทนาเรื่องราวของตนเองกับเพื่อนๆ บางคนหาห้องเรียนไม่เจอ
  นักเรียนเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับตั้งคำถามกับคุณครู
  ทำไมเราถึงได้มาอยู่ห้องนี้ค่ะ/ครับ
  คุณครูทำอะไรบ้างช่วงปิดเรียนค่ะ
  ทำไมในห้องของเราถึงมีเส้นต่างๆวางอยู่
  เราเรียนเรื่องเส้นใช่ไหมค่ะ
  อาหารที่คุณครูติดไว้ผมชอบกินมากครับ
  แต่คำถามถามเหล่านั้นก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบจากคุณครู นอกจาก “แล้วพี่ๆคิดอย่างไงค่ะ”
  จากนั้นทุกคนก็ไปเข้าแถวหน้าเสาธง ทำกิจกรรม เริ่มต้นวันอย่างมีความหมาย
  ชั่วโมงแรกของการเรียนรู้ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆในช่วงปิดเรียนให้ครูและเพื่อนๆฟัง
  นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวด้วยความภูมิใจ เต็มใจและตื่นเต้นกับเรื่องเล่าของเพื่อนๆ บางคนเชื่อมโยงเรื่องของเพื่อนกับตนเองได้
  จากนั้นคุณครูให้นักเรียนชักเย่อความคิดระหว่างขนมจีนกับก๋วยเตี๋ยวนักเรียนชอบทานอะไร เพราะเหตุใด ชักเย่อความคิดไม่ได้วางแผนไว้แต่ครูผู้สอน อยากรู้ต้นทุ่นของนักเรียนคะ
  ส่วนใหญ่ชอบทานก๋วยเตี๋ยว เพราะจะได้ปรุงรสชาติได้ตามใจชอบ และความหลากหลายของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มากกว่าขนมจีน
  ครูสร้างแรงบันดาลใจต่อ โดยการเปิดคลิปอาหารโอชารส ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การทำอาหารจากเส้น และการได้มาของการทำเส้น เชื่อมโยงความหลากหลายของมนุษย์ วิถีความเป็นอยู่ เป็นต้น
  นักเรียนตั้งใจ และสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตอนที่ ตีแป้งและดึงให้เป็นเส้นได้ นักเรียนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกัน โอ้ๆๆทำได้ไง
  และช่วงที่นั่งสนทนาเกี่ยวกับคลิปที่ดู นักเรียนเข้าใจและสามารถถ่ายทอดจากการดูได้ เช่น
  สังเกตว่าการทำอาหารและกว่าจะเป็นอาหาร เกิดจากแรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักร
  ข้าวที่เปลี่ยนมาเป็นแป้ง สามารถนำมาทำอะไรได้หลายอย่าง
  การกิน สภาพอากาศ
  หน่วยของเงิน
  ภาษาที่ต่างจากเรา
  ในวันศุกร์ก็เรื่องเรื่องที่อยากเรียนครูกระตุ้นด้วยคลิปกบนอกกะลา ตอนกบเล่นเส้น และคลิปรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง 30 นาที
  จากนั้นนักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียน ส่วนใหญ่อยากเรียนเรื่องเส้น อาหารประเภทเส้น แต่มี 5 คนอยากเรียนเรื่องสัตว์ หนังสั้น วาดรูป ท่องเที่ยว
  จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนเรื่องที่ตนเองอยากเรียนว่าเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนอย่างไร 20 นาที นำเสนอชิ้นงานให้เพื่อนฟัง และเพื่อนช่วยพิ่มเติม ครูอำนวยการเรียนรู้จนทุกคนมองเห็นว่าทุกเรื่องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงได้เรื่องที่อยากเรียนคือ เส้น อาหารประเภทเส้น
  ชั่วโมงสุดท้ายทบทวนสิ่งที่เรียนมา และสรุปสัปดาห์ที่ 1 ครูฝากการบ้านเสาร์ อาทิตย์ ให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยให้เป็นปัญหาและน่าสนใจ

  ตอบลบ