เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week10

Understanding Goal: นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลผ่าน การคิดค้นใหม่ (เขียนบรรยาย)
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
(13-17
ก.ค 58)
โจทย์ :  เมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคต
Key Question :
 นักเรียนคิดว่าเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
Round Robin : ระดมความคิดเกี่ยวกับเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคต
Show and Share นำเสนอ เมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตของแต่ละคน
Wall Thinking เมนูอาหารประเภทเส้นที่รู้จัก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อุปกรณ์การทำอาหาร

วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
    ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามนักเรียนคิดว่าเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
เชื่อม
    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคต ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
ใช้
    นักเรียนคิดค้นเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคต ผ่านการเขียนบรรยาย
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ใช้
 นักเรียนนำเสนอผลงานเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคต
ชง
- ครูจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามว่า อาหารประเภทเส้นในอนาคต 1 เมนู ที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนได้ชิม
เชื่อม
    นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอาหารประเภทเส้นกลุ่มละ 1 เมนู จากนั้นวางแผนการทำงาน เช่นอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบาง ใครจะต้องเตรียมอะไร เป็นต้น
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง

ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอาหารประเภทเส้นในอนาคตตามที่ออกแบบวางแผนไว้
ชง
 นักเรียนแต่ละกลุ่มชิมอาหารของกลุ่มเพื่อนๆ
เชื่อม
  นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
เช่น อะไรที่ทำได้ดีแล้วของเพื่อน อะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรือพัฒนาต่อ
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- เมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคต
- อาหารประเภทเส้นในอนาคตในแต่ละกลุ่ม
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ภาระงาน
นำเสนอผลงานอาหารประเภทเส้นในอนาคต
ทำอาหารประเภทเส้นในอนาคต
ชิม/สะท้อน
แลกเปลี่ยน

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลผ่าน เขียนบรรยาย
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถออกแบบ วางแผนการทำอาหารประเภทเส้นในอนาคตได้)
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรในการทำอาหารอย่างคุ้มค่า
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นในอนาคตได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดทำอาหารประเภทเส้นในอนาคตให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นและอาหารประเภทเส้นในอนาคต ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเส้นและอาหารประเภทเส้นในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร
  พี่เนย : เส้นเป็นสีรุ้งค่ะ
  พี่ออม : น่าจะเป็นการนำเอาความชอบของแต่ละคนมาผสมกันคะ
  พี่แม็ค : มีเมนูใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มครับ
  พี่น็อต : อาหารจากเส้นจะเกิดจากวัตถุดิบในชุมชนครับ
  นักเรียนแต่ละคนออกแบบเมนูอาหารประเภทเส้นในอนาคตของตนเอง พร้อมนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟัง เช่น
  พี่แบงค์ : สปาไก่ทอด
  พี่แจ๊บ : มักกาละกัน
  พี่ออม : สปาเกตตี้ต้มยำ
  และอีกหลายๆคนที่นำเสนอเมนูอาหารประเภทเส้นได้ดีค่ะ ครูกระตุ้นคิดนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้ออกแบบอาหารเองและได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรรมนี้ เช่น
  พี่แฟ้ม : หนูดีใจคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการคิดเมนูแต่ละอย่างและมันยากค่ะ ครูถามต่อ “ทำไมพี่แฟ้มถึงคิดว่ามันยาก”
  พี่แฟ้ม : เมนูที่เราคิด คนอื่นต้องสามารถนำไปใช้ได้ เรื่องสัดส่วน อัตราส่วนอย่างนี้คะ
  พี่กอล์ฟ : สนุกครับ เอาไปทำได้จริง
  พี่ตะวัน : สนุกครับ ทำในสิ่งที่เราชอบครับ
  แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มทำอาหารจากเมนูที่เพื่อนๆในกลุ่มคิด 1 เมนู หรือนำของแต่ละคนมาผสมกันก็ได้ จากนั้นแต่ละกลุ่มวางแผนเตรียมอุปกรณ์
  เนื่องจากวันศุกร์มีกิจกรรมดำนา พี่ๆจึงเลื่อนการทำอาหารไปทำในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 11

  ตอบลบ