เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week7

Understanding  Goal : เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบวิธีการตรวจสารอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
(22-26 มิ.ย 58)
โจทย์ : สารอาหาร
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างไร
- อาหารที่นักเรียนชอบทานมากที่สุดคืออะไร และอาหารที่นักเรียนชอบทานมีสารอาหารประเภทใดบ้าง
เครื่องมือคิด :
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสารอาหารและวิธีการตรวจสอบ
Show and Share : นำเสนอการทดลอง
Mind Mapping : สารอาหารประเภทต่างๆและวิธีการ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
สิ่งของที่นำมาตรวจสอบ
- สารที่ใช้ตรวจสอบ
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
 นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหาร
ใช้
เขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆผ่าน Mind Mapping
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
 อาหารที่นักเรียนชอบทานมากที่สุดคืออะไร และอาหารที่นักเรียนชอบทานมีสารอาหารประเภทใดบ้าง ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองตรวจสอบสารอาหาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
ใช้
  เขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการทดลอง
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
- นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายของคนเราใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด
- โรคขาดสารอาหารเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เพราะเหตุใด
เชื่อม
 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง จากนั้นนักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหาร พลังงานที่ร่างกายควรได้รับแต่วัน
ใช้
 สรุปความเข้าใจของตนเองจากการค้นคว้า ผ่านละคร
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆ
- สรุปสิ่งที่ได้จากการทดลอง
- สรุปสิ่งที่ได้จากการค้นคว้า ผ่านละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
- เตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบ
ความรู้
 วิธีการตรวจสารอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาตรวจสอบสารอาหารประเภท
- สามารถออกแบบวางแผนการทำงานได้
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิธีการนำพืช สัตว์ในชุมชนมาตรวจสอบสารอาหารได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ การทดลอง ให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหารได้
 คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำการทดลอง
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆ เช่นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน รวมถึงสารปนเปื้อนในอาหาร
  ก่อนการทดลองเพื่อหาสารอาหารในอาหารที่พี่ๆป.6 ชอบทาน พี่ๆป 6 ได้ค้นคว้าหาข้อมูลการตรวจสอบสารอาหารและสรุปความเข้าใจผ่าน Mind Mapping นำเสนอความเข้าใจให้ครูและเพื่อนได้ฟัง เพื่อนช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่คิดแตกต่าง
  การบ้าน พี่ๆเตรียมอาหารที่ชอบมาตรวจสอบหาสารอาหารและสารปนเปื้อน เช่น ลูกชิ้น แป้งที่ได้จากข้าว น้ำมัน นม ไข่ เป็นต้น พี่ๆป.6 ชอบทำการทดลอง อะไรที่เป็นการลงมือปฏิบัติพี่ๆป.6สนใจกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมอย่างมาก หลังการทดลองพี่ๆป.6 สรุปผลการทดลองผ่านการเขียน บรรยาย
  ครูกระตุ้นการคิดต่อว่า จริงหรือสิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายจะให้ประโยชน์?
  พี่ๆหลายคน บอกว่า จริงแต่ต้องรับประทานให้พอดี
  ครูฟ้า : พอดีหมายความว่าอย่างไร
  พี่ออม : เท่าที่ร่างกายรับได้ค่ะ
  ครูฟ้า : จะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายของคนเราสามารถรับสารอาหารอะไรได้บ้างและได้ในปริมาณเท่าใดต่อวัน
  จากนั้น พี่ๆป.6 หาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานแต่ละประเภท เช่นการทานโปรตีนมากหรือน้อยส่งผลอย่างไร เป็นต้น
  เมื่อแต่ละคนได้ข้อมูลที่ค้นคว้ามา ครูช่วยอำนวยการให้พี่ป.6ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆ หลังจากแลกเปลี่ยนเสร็จพี่ๆป.6สรุปความเข้าใจผ่านตาราง
  วันพฤหัสบดี ครูแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มให้นักเรียนซ้อมละคร สื่อความเข้าใจเรื่อง การรับประทานอาหารมากหรือน้อยส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  วันศุกร์ นำเสนอละครและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
  ละครในแต่ละกลุ่ม ทุกคนได้แสดงและมีบทบาท แต่ละคนเตรียมชุดตามบทบาทของตนเอง คุณครูชื่นชมทุกคนที่มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

  ตอบลบ