เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: เด็กเส้น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทเส้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week4

Understanding  Goal : เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำเส้นขนมจีนรวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
(1-5 มิ.ย 58)
โจทย์ : เส้นขนมจีน
Key Questions :
- นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนและเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่า ข้าว 1 เมล็ดประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละ อย่างทำหน้าที่อย่างไร
- ทำไมข้าวมีทั้งสีขาว สีเหลือง
สีม่วง เพราะเหตุใด
- ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเส้นขนมจีน
Web : ข้าว 1 เมล็ด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร
Show and Share : นำเสนอ Web
Wall Thinking : ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วัตถุดิบทำเส้นขนมจีน
- วัสดุ อุปกรณ์ในการทำที่บีบขนมจีน
- ข้าวเปลือก/ข้าวสาร
- กระดาษ ปรู๊ฟ /กระดาษ A4
วันจันทร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนและเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
- ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการทำที่บีบเส้นขนมจีน
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำเส้นขนมจีนตามที่วางแผนไว้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบที่บีบเส้นขนมจีนลงกระดาษ A4
- การบ้านเตรียมอุปกรณ์ทำที่บีบเส้นขนมจีน
วันอังคาร 3 ชั่วโมง
ชง
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทำที่บีบเส้นขนมจีนให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้
- ทำที่บีบเส้นขนมจีน
- ทดลองบีบเส้นขนมจีน(จากแป้งที่เตรียมไว้วันจันทร์)
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง
ครูนำข้าวเปลือก/ข้าวสาร ชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดู กระตุ้นการคิด  ด้วยคำถามว่า
- ทำไมข้าวมีทั้งสีขาว สีเหลือง สีม่วง เพราะเหตุใด
- ข้าว 1 เมล็ด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับข้าว 1 เมล็ด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร
ใช้
- สรุปความเข้าใจ ผ่าน  Web
-  แต่ละกลุ่มวางแผน ทำน้ำยาขนมจีน (การบ้าน เตรียมอุปกรณ์)
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ใช้
- ทำน้ำยาขนมจีน ตามที่วางไว้
- หากลุ่มตัวอย่างทดลองให้คุณครูในโรงเรียนชิม เพื่อสะท้อนและนำไปพัฒนาต่อในสัปดาห์ที่ 6
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามใน ขั้นชง
ใช้
-  สำรวจวัสดุดิบในชุมชนที่สามารถนำมาทำเส้นขนมจีนได้ (การบ้าน)
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ชิ้นงาน
- เส้นขนมจีนแต่ละกลุ่ม
- อุปกรณ์บีบเส้นขนมจีน
- แบบบันทึกผล
- Web ส่วนประกอบของข้าว 1 เมล็ด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ลงมือทำเส้นขนมจีน
- ทำอุปกรณ์บีบเส้นขนมจีน
- เพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีน เช่น ทำขนมจีนน้ำยา
สปาเกตตีเส้นขนมจีน เป็นต้น
- หากลุ่มตัวอย่างทดลองชิม (บันทึกผล)
ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำเส้นขนมจีนรวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ทำเส้นขนมจีนได้
- ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
ประดิษฐ์ที่บีบเส้นขนมจีนได้
- ออกแบบ วางแผนเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
- ใช้ทรัพยากรห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำเส้นขนมจีนได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างของสี(เมล็ดข้าว)ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบสร้างมูลค่าจากเส้นขนมจีนและประดิษฐ์ที่บีบเส้นขนมจีนได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเส้นขนมจีนและส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความพยายาม อดทนในการทำเส้นขนมจีนให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเส้นขนมจีน โดยมีผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้กับลูกๆด้วย ดั้งนี้
  วันพุธ คุณแม่พี่แม็ค คุณพ่อพี่ครัช และคุณแม่พี่คอร์ด
  วันพฤหัสบดี คุณพ่อพี่แจ๊บ กับคุณพ่อพี่น็อต
  วันศุกร์ คุณแม่พี่ออม คุณพี่ฝ้าย คุณแม่พี่เนย และคุณแม่พี่วิวร์
  วันจันทร์เป็นวันหยุด (วันวิสาขบูชา) นักเรียนได้แช่ข้าวและหมักข้าวไว้ก่อนจะหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันจันทร์
  ในวันอังคารนักเรียนล้างข้าวที่หมักไว้ หาข้อมูลการทำที่บีบเส้นขนมจีนและวางแผนเตรียมอุปกรณ์มาในวันพุธ ขณะที่ล้างข้าว นักเรียนเล่าว่า กลิ่นแรงมาก เหมือนข้าวบูดหรือมากกว่า แต่พอล้างไปสักพักกลิ่นเหลือน้อยลง ข้าวที่มีสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีขาว ในวันนี้ครูลองให้นักเรียนนำข้าวที่หมักบางส่วนมาโม่ดู ปรากฏว่า นักเรียนทำได้ดีมาก และให้ได้ชัดในวันพุธว่าข้าวที่เด็กโม่ไว้ได้แป้งก้อนโต
  วันพุธนักเรียนและผู้ปกครองช่วยกันโม่แป้ง ทุกคนตั้งใจทำมากและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แนะนำเด็กๆและ เด็กๆก็รู้หน้าที่ของตนเอง
  บางครั้งเด็กๆเสียงดัง ผู้ปกครองก็แนะนำว่า ก่อนมาตกลงกันไว้ว่าจะไม่เสียงดังใช่ไหม (คุณแม่พี่คอร์ดเป็นคนแนะนำเด็กๆ) ในวันนี้ข้าวที่หมักไว้นำมาโม่เป็นแป้งจนสำเร็จทั้งหมด
  คุณแม่พี่คอร์ดนำก้อนแป้งที่เด็กทำไว้เมื่อวานมานิ่ง ตำและนวดดู ได้แป้งที่เหนียวจากนั้นนำไปบีบลงน้ำร้อนปรากฏว่าได้เส้นที่สวยงาม ประมาณครึ่งกิโล
  เด็กๆดีใจมาก (เส้นที่บีบได้น้ำไปแบ่งปันให้คุณครูรับประทานกับส้มตำตอนเที่ยงของวันถัดมา)
  วันพฤหัสบดี นักเรียนทุกคนช่วยกันตำแป้ง นวดแป้ง บีบเส้นขนมจีนร่วมกับผู้ปกครองอาสา เป็นเส้นบ้าง ไม่เป็นเส้นบ้าง แต่เด็กๆก็ได้เรียนรู้และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้ หลังเสร็จทุกคนช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่เดิม
  วันศุกร์ ผู้ปกครองอาสาพาเด็กๆทำน้ำยาขนนจีนจากเห็ด เด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยทานน้ำยาเห็ด วันนี้ทุกดีใจมากที่ได้กินขนมจีนจากเส้นที่ทำเองและน้ำยาที่ทำเอง เมื่อรับประทานเสร็จเด็กๆได้ขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมเรียนรู้ในวันนี้ สุดท้ายทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน สรุปสัปดาห์ที่ 4

  ตอบลบ